کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

 پسوند دامنهثبت / تمدید / انتقال دامنه
com۹۰,۰۰۰
net۱۲۵,۰۰۰
org۱۱۵,۰۰۰
biz۱۱۹,۰۰۰
info۱۱۵,۰۰۰
co۲۸۰,۰۰۰
ws۸۵,۰۰۰
asia۱۳۵,۰۰۰
us۸۳,۰۰۰
mobi۱۴۵,۰۰۰
me۱۶۰,۰۰۰
pro۲۰۰,۰۰۰
tv۳۱۵,۰۰۰
in۱۰۵,۰۰۰
ir۱۲,۰۰۰
co.ir۱۲,۰۰۰
ac.ir۱۲,۰۰۰