خدمات سخت افزاری و اجرای شبکه های کامپیوتری :

نام شرکت خدمات ارائه شده
1نهاد ریاست جمهوریطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

2دانشگاه تهرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

3شرکت پاک وشطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

4شرکت صنایع گازطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

5دانشکده فنی دانشگاه تهرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

6سازمان بیمه و خدمات درمانیطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

7شرکت نفت سپاهانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

8شرکت آلومینیوم ایرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

9شرکت سرمایه گزاری بانک ملیطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

10هیئت امنای کتابخانه های عمومی – وزارت ارشاد اسلامیطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

11سازمان ثبت اسناد استان تهرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

12شرکت صبا ماشینطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

13شرکت دیداسطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

14شرکت پارس لوجیکطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

15شرکت مس شهید با هنرطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

16شرکت لامپ  پارس شهابطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

17شرکت یزد گلطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

18شرکت انستیتو مهندس نفتطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

19شرکت فولاد گسترشطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

20شرکت ایران خودرو سازهطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

21شرکت لیزینگ خودرو کارطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

22شرکت GITطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

23شرکت نویساطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

24موءسسه مطالعات انرژیطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

25شرکت نستله سوئیسطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

26شرکت لاستیک پارسطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

27شرکت فولاد گسترشطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

28شرکت خانه سازی نیرو محرکهطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

29شرکت ملی نفت ایران (( بین الملل ))طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

30شرکت آپادانا سرامطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

31شرکت چینی کردطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

32شرکت کربنات سدیم سمنانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

33شرکت کربن ایرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

34شرکت معدنی املاح ایرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

35شرکت توسعه منابع  آب و نیروطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

36شرکت سیمان شهر کردطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

37شرکت سیمان قائنطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

38شرکت سیمان کردستانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

39شرکت سیمان دارابطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

40شرکت سیمان بوشهرطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

41شرکت سیمان بنویدطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

42شرکت سیمان بجنوردطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

43شرکت سیمان ایلامطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

44شرکت سیم نور پویاطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

45شرکت سرمایه گزاری رناطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

46سازمان محیط زیستطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

47صنایع ملی گاز ایرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

48شرکت پترو پارتطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

49شرکت نخ الوندطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

50شرکت پیکرهطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

51شرکت پلی اکریلطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

52شرکت نوش آذرطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

53شرکت ساسانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

54شرکت روغن نبتی جهانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

55شرکت اتحاد موتورطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

56شرکت آبگینهطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

57موئسسه کاشت حلزون شنوائیطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

58شرکت چینی البرزطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

59شرکت سیمرغطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

60شرکت صنعتی مرتبطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

61شرکت ایران مارین سرویسطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

62شرکت پترو پارتطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

63موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتیطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

64شرکت الکترونیک سیرجانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

65شرکت مهندسین مشاور نیروطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

66شرکت سرمایه گزاری صنایع شیمیایی ایرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

67شرکت سرمایه گزاری بانک صنعت و معدنطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

68آژانس هواپیمایی یزدان گشت صفیرانطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

69آژانس هواپیمایی سلام پروازطراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

70آژانس هواپیمایی شندی نایتارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری
71…..