مدت زمان ثبت دامنه ( ریال ) تمدید دامنه ( ریال ) انتقال دامنه ( ریال ) نشان تجاری
.com ١ سال ١,٧٠٠,٠٠٠ ١,٧٠٠,٠٠٠ ١,٧٠٠,٠٠٠
.net ١ سال ٢,١٠٠,٠٠٠ ٢,١٠٠,٠٠٠ ٢,١٠٠,٠٠٠
.org ١ سال ٢,١٠٠,٠٠٠ ٢,١٠٠,٠٠٠ ٢,١٠٠,٠٠٠
.ir ١ سال ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
.ir ۵ سال ٣۶٠,٠٠٠ ٣۶٠,٠٠٠
.بازار ١ سال ١,٢٠٠,٠٠٠
٨٠٠,٠٠٠
١,٢٠٠,٠٠٠
٨٠٠,٠٠٠
١,٢٠٠,٠٠٠
٨٠٠,٠٠٠
.biz ١ سال ٢,۴١٠,٠٠٠ ٢,۴١٠,٠٠٠ ٢,۴١٠,٠٠٠
.info ١ سال ٢,٣١٠,٠٠٠ ٢,٣١٠,٠٠٠ ٢,٣١٠,٠٠٠
.ws ١ سال ١,۵٣٠,٠٠٠ ۴,٢۵٠,٠٠٠ ۴,٢۵٠,٠٠٠
.name ١ سال ١,۶٣٠,٠٠٠ ١,۶٣٠,٠٠٠ ١,۶٣٠,٠٠٠
.us ١ سال ١,۶١٠,٠٠٠ ١,۶١٠,٠٠٠ ١,۶١٠,٠٠٠
.bz ١ سال ٣,۶۵٠,٠٠٠ ٣,۶۵٠,٠٠٠ ٣,۶۵٠,٠٠٠
.tv ١ سال ۵,٣٠٠,٠٠٠ ۵,٣٠٠,٠٠٠ ۵,٣٠٠,٠٠٠
.cc ١ سال ١,٧٩٠,٠٠٠ ١,٧٩٠,٠٠٠ ١,٧٩٠,٠٠٠
.me ١ سال ٢,۶۶٠,٠٠٠ ٢,۶۶٠,٠٠٠ ٢,۶۶٠,٠٠٠
.co ١ سال ۴,٨١٠,٠٠٠ ۴,٨١٠,٠٠٠ ۴,٨١٠,٠٠٠
.in ١ سال ١,٩۴٠,٠٠٠ ١,٩۴٠,٠٠٠ ١,٩۴٠,٠٠٠
.io ١ سال ۶,٧٨٠,٠٠٠ ۶,٧٨٠,٠٠٠ ۶,٧٨٠,٠٠٠
.asia ١ سال ٢,۴٨٠,٠٠٠ ٢,۴٨٠,٠٠٠ ٢,۴٨٠,٠٠٠
.mobi ١ سال ٢,٧٠٠,٠٠٠ ٢,٧٠٠,٠٠٠ ٢,٧٠٠,٠٠٠
.company ١ سال ٣,١٠٠,٠٠٠ ٣,١٠٠,٠٠٠ ٣,١٠٠,٠٠٠
.center ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.zone ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.gallery ١ سال ٣,٠۵٠,٠٠٠ ٣,٠۵٠,٠٠٠ ٣,٠۵٠,٠٠٠
.com فارسی ١ سال ١,٧٠٠,٠٠٠ ١,٧٠٠,٠٠٠ ١,٧٠٠,٠٠٠
.net فارسی ١ سال ٢,١١٠,٠٠٠ ٢,١١٠,٠٠٠ ٢,١١٠,٠٠٠
.media ١ سال ۴,۵٨٠,٠٠٠ ۴,۵٨٠,٠٠٠ ۴,۵٨٠,٠٠٠
.glass ١ سال ۴,۵٨٠,٠٠٠ ۴,۵٨٠,٠٠٠ ۴,۵٨٠,٠٠٠
.co.ir ١ سال ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
.ac.ir ١ سال ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
.sch.ir ١ سال ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
.App ١ سال ٢,٩١٠,٠٠٠ ٢,٩١٠,٠٠٠ ٢,٩١٠,٠٠٠
.Support ١ سال ٣,٠۵٠,٠٠٠ ٣,٠۵٠,٠٠٠ ٣,٠۵٠,٠٠٠
.Network ١ سال ٣,٠٨٠,٠٠٠ ٣,٠٨٠,٠٠٠ ٣,٠٨٠,٠٠٠
.blog ١ سال ۴,٧٧٠,٠٠٠ ۴,٧٧٠,٠٠٠ ۴,٧٧٠,٠٠٠
.Club ١ سال ٢,١٣٠,٠٠٠ ٢,١٣٠,٠٠٠ ٢,١٣٠,٠٠٠
.Team ١ سال ۴,۶۴٠,٠٠٠ ۴,۶۴٠,٠٠٠ ۴,۶۴٠,٠٠٠
.Group ١ سال ٣,٠٨٠,٠٠٠ ٣,٠٨٠,٠٠٠ ٣,٠٨٠,٠٠٠
.Shop ١ سال ۵,۵٣٠,٠٠٠ ۵,۵٣٠,٠٠٠ ۵,۵٣٠,٠٠٠
.Site ١ سال ۴,۴۶٠,٠٠٠ ۴,۴۶٠,٠٠٠ ۴,۴۶٠,٠٠٠
.Academy ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
۵,١٣٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
۵,١٣٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
.Accountants ١ سال ١۶,١۵٠,٠٠٠
٢,٨۵٠,٠٠٠
١۶,١۵٠,٠٠٠
٢,٨۵٠,٠٠٠
١۶,١۵٠,٠٠٠
٢,٨۵٠,٠٠٠
.Agency ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠
١,١۴٠,٠٠٠
٣,۴٢٠,٠٠٠
١,١۴٠,٠٠٠
٣,۴٢٠,٠٠٠
١,١۴٠,٠٠٠
.Bike ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠
١,٩٠٠,٠٠٠
۵,١٣٠,٠٠٠
١,٩٠٠,٠٠٠
۵,١٣٠,٠٠٠
١,٩٠٠,٠٠٠
.Blackfriday ١ سال ٢٢,٩٩٠,٠٠٠
٧,۶٠٠,٠٠٠
٢٢,٩٩٠,٠٠٠
٧,۶٠٠,٠٠٠
٢٢,٩٩٠,٠٠٠
٧,۶٠٠,٠٠٠
.Capital ١ سال ٨,۵۵٠,٠٠٠
٢,٨۵٠,٠٠٠
٨,۵۵٠,٠٠٠
٢,٨۵٠,٠٠٠
٨,۵۵٠,٠٠٠
٢,٨۵٠,٠٠٠
.Care ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
۵,١٣٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
۵,١٣٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
.Chat ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠
٩۵٠,٠٠٠
۵,١٣٠,٠٠٠
٩۵٠,٠٠٠
۵,١٣٠,٠٠٠
٩۵٠,٠٠٠
.Christmas ١ سال ١١,۵٩٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
١١,۵٩٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
١١,۵٩٠,٠٠٠
٣,٨٠٠,٠٠٠
.City ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠
٩۵٠,٠٠٠
٣,۴٢٠,٠٠٠
٩۵٠,٠٠٠
٣,۴٢٠,٠٠٠
٩۵٠,٠٠٠
.Cloud ١ سال ٣,۶١٠,٠٠٠ ٣,۶١٠,٠٠٠ ٣,۶١٠,٠٠٠
.Codes ١ سال ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠
.Coffee ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Computer ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Cool ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Digital ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Directory ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Email ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Energy ١ سال ١۶,١۵٠,٠٠٠ ١۶,١۵٠,٠٠٠ ١۶,١۵٠,٠٠٠
.Estate ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Exchange ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Expert ١ سال ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠
.Express ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Farm ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Fitness ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Flights ١ سال ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠
.Foundation ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Fund ١ سال ٨,٣۶٠,٠٠٠ ٨,٣۶٠,٠٠٠ ٨,٣۶٠,٠٠٠
.Gold ١ سال ١۶,١۵٠,٠٠٠ ١۶,١۵٠,٠٠٠ ١۶,١۵٠,٠٠٠
.Group ١ سال ٣,٠٨٠,٠٠٠ ٣,٠٨٠,٠٠٠ ٣,٠٨٠,٠٠٠
.Host ١ سال ١۵,۵٨٠,٠٠٠ ١۵,۵٨٠,٠٠٠ ١۵,۵٨٠,٠٠٠
.House ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Institute ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.International ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Land ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Life ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Loan ١ سال ١۶,١۵٠,٠٠٠ ١۶,١۵٠,٠٠٠ ١۶,١۵٠,٠٠٠
.Ltd ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Media ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Men ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Network ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Party ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Pet ١ سال ۴,١٨٠,٠٠٠ ۴,١٨٠,٠٠٠ ۴,١٨٠,٠٠٠
.Photo ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Photos ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Pics ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Plus ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Productions ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Properties ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Racing ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Rentals ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Review ١ سال ٣,٨٠٠,٠٠٠ ٣,٨٠٠,٠٠٠ ٣,٨٠٠,٠٠٠
.Run ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Science ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Services ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Shoes ١ سال ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠
.Shop ١ سال ۵,٧٠٠,٠٠٠ ۵,٧٠٠,٠٠٠ ۵,٧٠٠,٠٠٠
.Show ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Soloutions ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Style ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Support ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Systems ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Team ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Technology ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Tips ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Today ١ سال ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠ ٣,۴٢٠,٠٠٠
.Tools ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.Top ١ سال ٩,۵٠٠,٠٠٠ ٩,۵٠٠,٠٠٠ ٩,۵٠٠,٠٠٠
.Trade ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Webcam ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Wiki ١ سال ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠ ۴,٩۴٠,٠٠٠
.Win ١ سال ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠ ٨,۵۵٠,٠٠٠
.Works ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠
.World ١ سال ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠ ۵,١٣٠,٠٠٠