دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

 

دامنهمدت زمانقیمت یک ساله
تومان
.comیک سال170.000
.netیک سال210.000
.orgیک سال210.000
.irیک سال12.000
.irپنج سال36.000
.bizیک سال265.000
.infoیک سال231.000
.usیک سال171.000
bzیک سال365.000
tvیک سال530.000
ccیک سال190.000
inیک سال194.000
asiaیک سال248.000
mobiیک سال266.000
companyیک سال133.000