طراحی ظاهر وب سایت Template Designing هزینه طراحی وب سایت براساس جدول زیر دریافت میشود ، این قیمت ها بدون در نظر گرفتن حق معنوی آثار میباشد ، در صورتی که خواهان دریافت حق معنوی یا فایل PSD طرح میباشید میتوانید معادل 75% قیمت واقعی طرح را پرداخت و اصل فایل را دریافت کنید ( کلیه قیمت ها به تومان میباشد ) : این قیمت ها فقط هزینه طراحی می باشد و هزینه پیاده سازی جداگانه محاسبه می شود

تعرفه طراحی قالب وب سایت: