طراحی ظاهر وب سایت Template Designing هزینه طراحی وب سایت براساس جدول زیر دریافت میشود ، این قیمت ها بدون در نظر گرفتن حق معنوی آثار میباشد ، در صورتی که خواهان دریافت حق معنوی یا فایل PSD طرح میباشید میتوانید معادل 75% قیمت واقعی طرح را پرداخت و اصل فایل را دریافت کنید ( کلیه قیمت ها به تومان میباشد ) : این قیمت ها فقط هزینه طراحی می باشد و هزینه پیاده سازی جداگانه محاسبه می شود

تعرفه طراحی قالب وب سایت:

نوع سایت

طراحی
وبلاگ 100 هزارتومان
وب سایت شخصی 150 هزارتومان
وب سایت تجاری 550-750 هزارتومان
وب سایت دولتی 450-950 هزارتومان
پرتال خدماتی 500-990 هزارتومان
پرتال دولتی 750-990 هزارتومان

پیاده سازی وب سایت :

نوع سایت

پیاده سازی
وبلاگ 200-500 هزارتومان
وب سایت شخصی 250-500 هزارتومان
وب سایت تجاری 750-990 هزارتومان
وب سایت دولتی 1 میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان
پرتال خدماتی 2 میلیون و 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان
پرتال دولتی 5 میلیون و 500 هزار تومان تا 7 میلیون تومان