بانک شماره کارت شماره حساب
بانک ملت 6104337500085731
بانک ملی – سیبا 6037991823547579 0200224362001
بانک صادرات – سپهر 6037691772023503 0303435484006
بانک سامان 6219861016169798 806-800-758243-1
بانک پارسیان 6221061068270505
بانک پاسارگاد 5022291002372603
بانک شهر 5047061009785896
بانک آینده 6362141096289518

تمامی حساب ها به نام آقای محمد یوسف نیاز  میباشد