1. انتخاب یک نام مناسب برای دامنه وب سایت و ثبت آن
  2. تهیه فضای میزبانی برای قرار گیری فایل های سایت و استفاده  از آن برای ایجاد ایمیل
  3. مشخص کردن هدف از راه اندازی سایت
  4. بررسی راهکارهای مناسب برای پیاده سازی وب سایت مورد نظر با هدف از پیش تعیین شده به همراه مشخص کردن روال رشد وب سایت
  5. طراحی گرافیکی پوسته وب سایت
  6. برنامه نویسی
  7. آموزش نحوه مدیریت
  8. پشتیبانی( رفع اشکالات احتمالی )
  9. نگهداری و توسعه