معمولا برای موارد عمومی و طراحی های کوچک که هزینه آنها زیر 2میلیون تومان می باشد50 درصد به عنوان پیش پرداخت و مابقی یک هفته پس از تحویل سایت دریافت می شود.  مبالغ بالای 2 میلیون تومان به صورت توافقی در قرارداد ذکر می شود.