خدمات سخت افزاری و اجرای شبکه های کامپیوتری :

نام شرکت  خدمات ارائه شده
1 نهاد ریاست جمهوری طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

2 دانشگاه تهران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

3 شرکت پاک وش طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

4 شرکت صنایع گاز طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

5 دانشکده فنی دانشگاه تهران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

6 سازمان بیمه و خدمات درمانی طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

7 شرکت نفت سپاهان طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

8 شرکت آلومینیوم ایران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

9 شرکت سرمایه گزاری بانک ملی طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

10 هیئت امنای کتابخانه های عمومی – وزارت ارشاد اسلامی طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

11 سازمان ثبت اسناد استان تهران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

12 شرکت صبا ماشین طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

13 شرکت دیداس طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

14 شرکت پارس لوجیک طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

15 شرکت مس شهید با هنر طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

16 شرکت لامپ  پارس شهاب طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

17 شرکت یزد گل طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

18 شرکت انستیتو مهندس نفت طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

19 شرکت فولاد گسترش طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

20 شرکت ایران خودرو سازه طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

21 شرکت لیزینگ خودرو کار طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

22 شرکت GIT طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

23 شرکت نویسا طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

24 موءسسه مطالعات انرژی طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

25 شرکت نستله سوئیس طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

26 شرکت لاستیک پارس طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

27 شرکت فولاد گسترش طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

28 شرکت خانه سازی نیرو محرکه طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

29 شرکت ملی نفت ایران (( بین الملل )) طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

30 شرکت آپادانا سرام طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

31 شرکت چینی کرد طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

32 شرکت کربنات سدیم سمنان طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

33 شرکت کربن ایران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

34 شرکت معدنی املاح ایران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

35 شرکت توسعه منابع  آب و نیرو طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

36 شرکت سیمان شهر کرد طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

37 شرکت سیمان قائن طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

38 شرکت سیمان کردستان طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

39 شرکت سیمان داراب طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

40 شرکت سیمان بوشهر طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

41 شرکت سیمان بنوید طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

42 شرکت سیمان بجنورد طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

43 شرکت سیمان ایلام طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

44 شرکت سیم نور پویا طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

45 شرکت سرمایه گزاری رنا طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

46 سازمان محیط زیست طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

47 صنایع ملی گاز ایران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

48 شرکت پترو پارت طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

49 شرکت نخ الوند طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

50 شرکت پیکره طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

51 شرکت پلی اکریل طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

52 شرکت نوش آذر طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

53 شرکت ساسان طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

54 شرکت روغن نبتی جهان طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

55 شرکت اتحاد موتور طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

56 شرکت آبگینه طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

57 موئسسه کاشت حلزون شنوائی طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

58 شرکت چینی البرز طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

59 شرکت سیمرغ طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

60 شرکت صنعتی مرتب طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

61 شرکت ایران مارین سرویس طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

62 شرکت پترو پارت طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

63 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

64 شرکت الکترونیک سیرجان طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

65 شرکت مهندسین مشاور نیرو طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

66 شرکت سرمایه گزاری صنایع شیمیایی ایران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

67 شرکت سرمایه گزاری بانک صنعت و معدن طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

68 آژانس هواپیمایی یزدان گشت صفیران طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

69 آژانس هواپیمایی سلام پرواز طراحی و اجرای شبکه کامپیوتری کارخانه و دفتر مرکزی

ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری

70 آژانس هواپیمایی شندی نایت ارائه تجهیزات و خدمات سخت افزاری
71 …..